Добре дошли в нашия магазин!

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

  • Страните ще разрешават възникналите между тях спорове чрез постигане на взаимно съгласие.
  • Ако постигането на съгласие между страните се окаже невъзможно всички спорове, породени от изпълнението на този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора, или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат отнасяни за разрешавани до орган за алтернативно решаване на потребителски спорове. (орган за АРС)
  • Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове (орган за АРС) е всеки орган, независимо от неговото наименование, който е установен, осъществява постоянно дейност по алтернативно решаване на потребителски спорове и е включен в списъка по чл. 181 п. от Закона за защита на потребителите.
  • Предлаганите от продавача стоки попадат в сектор от компетентността на „Център за алтернативно решаване на спорове "НАИС ПРО" към Сдружение Национална асоциация за извънсъдебни спогодби“с електронен адрес: https://nais.bg/. Центърът е структура за алтернативно решаване на потребителски спорове одобрена от  Министърът на икономиката и включена в списъка по чл. 181 п от Закона за защита на потребителите.
  • Продавачът се задължа да постави и поддържа на интернет страниците си електронна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС), която е леснодостъпна за потребителите.